Chơi ngay
  • Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S20.Ashura

Nhẫn thuật

Đặc điểm: Công kích vật lý,
Lấy kiếm làm vũ khí công kích
Vũ khí: Kiếm tăng lực vật công
Naruto công kích vật lý
Gia tăng
sức mạnh:
Vũ Lực (lực tay)
Naruto nhẫn thuật