Chơi ngay
  • Tốt
  • Đầy
  • Bảo trì
S20.Ashura

Tổng Hợp Trang Bị Và Trang Sức

Ngày đăng: 20-10-2020

Trang Bị:

1. Trang Bị Long Thần

2. Trang Bị Chiến Thần

3. Trang Bị Indra

4. Trang Bị Thần Chú-Hokage 

Trang Sức:

1. Trang sức Long Thần

2. Trang sức Liệt Diệm

 

3. Trang sức Vong Cốt

 

4. Trang sức Akatsuki

Thư viện liên quan